O nás

Cílem naší činnosti je nabídnout JEDNODUCHOU A RYCHLOU ORIENTACI V OBLASTI REHABILITACE, BALNEA, WELLNESS, REGENERACE A RELAXACE, jako reakci na vzrůstající potřeby komplexního zajištění balneologické péče, rehabilitačních, relaxačních a rekondičních činností pomocí stále dokonalejšího přístrojového vybavení. Zabýváme se prodejem vybavení, medicínské techniky, speciálního wellness vybavení (a zprostředkováním prodeje) pro lázeňské domy, lázeňská sanatoria a dále pro rehabilitační zařízení zdravotnických zařízení a v neposlední řadě pro hotely, zámecké hotely a penziony.

Prodejní a zprostřekovatelskou činnost umožňuje držení živnostenského oprávnění k nabídce zdravotnické techniky, zdravotnických prostředků a zprostředkovatelské a obstaravatelské činnosti.

Pro naše zákazníky vyhledáváme novinky NA POLI REHABILITACE, BALNEO, WELLNESS, REGENERACE A RELAXACE a cíleně je nabízíme a uvádíme do širšího povědomí, aby Vaši pacienti, klienti a hosté mohli pocítit ozdravující působení a vždy se k Vám rádi vraceli pro načerpání nových životních sil.


Ochrana osobních údajů zákazníků

GDPR (General Data Protection Regulation), - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, je nová právní norma Evropské unie, která vstoupla v účinnost 25. května 2018. GDPR zvyšuje ochranu osobních údajů občanů EU a zároveň ukládá nové povinnosti správcům a zpracovatelům těchto údajů.

Hlavní povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů


Uchovávat záznamy o nakládání s osobními daty dle GDPR a souhlasy se zpracováním osobních údajů.
Jmenovat správce pro ochranu osobních údajů, DPO (Data Protection Officer).

Kontaktní údaje na správce osobních údajů
Správce je osoba, která určuje účely zpracování osobních údajů a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správcem osobních údajů je ing. Hana Krejdlová, (Velkoobchod a malood, dále Zprostředkovatelská činnost se sídlem Šeříková 1322/5, Cheb 350 02 Cheb, IČ: 48339873. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese krejdlova.hana@seznam.cz nebo na telefonu +420 724 356 221.

Tímto se jednoznačně deklaruje záměr zabezpečení a ochrana osob a informací a vyjadřuje se závazek podporování činnosti a aktivit, které vedou k dosažení této ochrany osobních dat zákazníků.

Správce se dále zodpovídá za to, že jsou dodrřovány pravidla ochrany osobních údajů podle GDPR a dalších právních předpisů Evropské unie nebo České republiky, dodržuje je a jedná s nimi v souladu.

Konkrétně zpracovávané osobní údaje
Pod osobními údaji se rozumí údaje, které se týkají identifikovatelné osoby, která může být z těchto údajů přímo nebo nepřímo identifikována. V našem případě se jedná o osobní údaje zákazníků tzn. jméno, přijmení, titul, adresa dodání zboží, adresa fakturační, IČO, DIČ, telefonický kontakt na zákazníka a e-mailová adresa apod. Snahou je minimalizovat osobní údaje a zpracovávat pouze osobní údaje, které se nezbytně potřebují k provozování obchodní činnosti. Údaje poskytnuté nad rámec zákonné úpravy zpracováváme pouze výhradně s Vámi uděleným souhlasem.

Nejdůležitější práva občanů (subjektů údajů)


Být informován o nakládání s osobními údaji a o narušení bezpečnosti údajů.
Vznést námitku proti zpracování osobních údajů na balfit@seznam.cz
Právo na výmaz a právo být zapomenut (vymazání odkazů a souvislostí) lze uplatnit na balfit@seznam.cz


Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů
Děláme vše pro to, aby zpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Garantujeme vám následující práva:

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů
Jste oprávněn/a od nás požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných zájmech správce, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu
Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od nás požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz
V určitých případech máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné.

Právo na omezení zpracování
Osobní údaje jsou zpracovány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že např. překračujeme výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracováváme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje omezeny (pouze uchovávány).

Právo vznést námitku
Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Právo odvolat souhlas
Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to stejně snadným způsobem, jakým byl souhlas udělen. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.