Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Při realizaci objednávky a posléze obchodu kupující bere na vědomí tyto všeobecné obchodní podmínky. Ke zboží zakoupenému u dodavatele je přiložen záruční nebo dodací list (fakturu lze považovat za záruční list, jsou-li na něm uvedeny patřičné náležitosti), příp. stvrzenka o platbě v hotovosti. Záznamy uvedené na faktuře a záručním listu si kupující ihned zkontroluje.
Jakékoliv reklamace zboží, nesouhlasící se záručním listem, nemusí být později vyřízeny. Je-li zboží kupujícímu zasláno a objeví-li rozdíl mezi doklady a zbožím, případně chybějící doklad, neprodleně, nejpozději následující pracovní den od data převzetí, kontaktuje nás písemně na balfit@seznam.cz, poštou případně na adrese:

Ing. Hana Krejdlová, Šeříková 5, Cheb, PSČ: 350 02


Stížnost (reklamace) bude ihned prověřena a případná závada odstraněna. Po uplynutí uvedené lhůty nemusí být reklamované rozdíly uznány (427- 428 Obch. z.).

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

• Objednávka je jednostranný závazný úkon kupujícího. V objednávce je nutno uvést přesné označení objednávaného zboží (obj. kód zboží dle aktuálně platného ceníku), množství, např. u lehátek barvu konstrukce a barvu koženky, též barvu vany, přístroje atd. Dále musí objednávka obsahovat jméno a sídlo kupujícího, IČO, DIČ, telefonní a faxové číslo a dodací adresu, je-li odlišná od sídla kupujícího (od fakturační adresy). Veškeré potřebné iniciále k objednání najdete v objednávkovém formuláři.
• Objednávky jsou přijímány písemně poštou, e-mailem. Doporučujeme uvést i dobu platnosti objednávky, po kterou je kupující ochoten vyčkat na dodávku zboží v případě, že zboží není právě skladem a bude nutné ho vyrobit nebo dovést.
• Některé druhy nabízeného zboží jsou vyráběny na zakázku, až po objednání a tomuto odpovídá i dodací lhůta. Objednávky nad 5000 Kč jsou potvrzeny a zaslány (telefonem, e-mailem, poštou) zpět kupujícímu. Objednávky ostatních druhů zboží jsou potvrzeny pouze na žádost kupujícího.
• Vyřízením objednávky se rozumí vyexpedování zboží na adresu udanou kupujícím. Obvyklá doba k vyřízení objednávky činí 0 - 30 pracovních dní od podání objednávky kupujícím dle povahy, druhu a množství zboží či dle dohody.
• U zboží vyráběného na zakázku činí doba dodání obvykle 0 - 60 dní. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit (např. v případě nedostupnosti zboží nebo chyby v nabídce ze strany dodavatelů) a o tomto neprodleně vyrozumí kupujícího. Případné uhrazené zálohy budou v takovém případě nejpozději do 7 dnů vráceny. Regulérní nárok na zrušení závazné objednávky kupujícím vznikne jen po předchozí dohodě s dodavatelem na návrh ke zrušení objednávky (podaný poštou, e-mailem).
• V případě, že nebyl ze strany kupujícího v objednávce specifikován mezní termín platnosti objednávky, nevzniká překročením obvyklého termínu dodávky o méně než dvojnásobek (60 dní) automatický nárok ke zrušení objednávky kupujícím. Zrušení může být učiněno vzájemnou dohodou bez uplatnění nároku na smluvní pokutu ze strany dodavatele, nevznikne-li tím dodavateli újma (zboží je již na cestě apod.).
• V případě nedodání zboží po více než dvojnásobek obvyklé doby ( více jak 60 dní) může kupující objednávku zrušit bez předchozí dohody s dodavatelem, a to písemně (poštou, e-mailem) a za předpokladu, že zboží dosud nebylo vyexpedováno; v tom případě nás ihned kontaktujte mobilem na 724 356 221 a vzápětí e-mailem na balfit@seznam.cz .
• V případě, že kupující neuvedl při podání objednávky podmínku dodání kompletu zboží, není možno jednostranně kupujícím zrušit objednávku z důvodu nedostupnosti některé položky objednávky.
• V případě neodebrání zboží kupujícím do 15 dnů od splatnosti vystaveného dokladu nebo expedice zboží, má dodavatel nárok fakturovat smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny neodebrané objednávky, nedohodne-li se s kupujícím jinak. Tímto není dotčen nárok dodavatele na náhradu způsobené škody.

PŘEPRAVA A ODBĚR (PŘEVZETÍ) ZBOŽÍ

• Dodavatel zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím (dodací adresa) obvykle do tří pracovních dnů po dni expedice. Kupující hradí náklady spojené s přepravou uvedené v sazebníku služeb.
• Dodavatel nese všechna rizika spojená s přepravou zboží (ztráta, zničení, poškození zboží) tak, aby kupujícímu nevzniklo nebezpečí vzniku škody při přepravě spojené s jeho objednávkou, a to za předpokladu, že kupující při převzetí zásilky od přepravce (spedice, pošta Obchodní balík) bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a kompletnost zboží, aby v případě částečné ztráty (úbytku) nebo poškození zboží dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škody u přepravce.
• V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně (nejpozději následující den) vyrozumí dodavatele (e-mailem, poštou). Po vzájemné dohodě může být kupujícímu ihned expedováno nové zboží.
• Při reklamaci služby Obchodní balík lze uplatnit reklamaci do následujícího pracovního dne po převzetí/doručení na dodací poště. Při osobním odběru zboží od zástupců dodavatele kupující ověří úplnost dodávky v místě odběru ihned.
• Pokud závazně objednané zboží nebude kupujícím uhrazeno/přijato a bude vráceno zpět dodavateli a nebo zboží se specifikací osobní odběr nebude kupujícím vyzvednuto a zaplaceno do 10 dnů po splatnosti faktury nebo zálohové faktury (výzvy k odběru), vyhrazuje si dodavatel právo stornovat objednávku a požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty.
• V případě, že kupující nepřevezme zásilku zboží opakovaně expedovanou na jeho přání, je povinen uhradit vedle smluvní pokuty (nedojde-li k převzetí) též marně vynaložené dopravní náklady v plné výši.

REKLAMACE ZBOŽÍ

V oprávněných případech zajistí dodavatel (nebo servis výrobce či dovozce) opravu nebo výměnu vadného či poškozeného zboží kupujícímu, v záruční době zdarma. Kupující je povinen neprodleně po zjištění závady prověřit stav zboží a zjištěnou závadu uplatnit k reklamaci písemnou formou (e-mailem, faxem, poštou) u dodavatele. Pro dopravu zboží k reklamačnímu řízení k výrobci či dovozci lze použít některou z následujících spedičních služeb: Autopost, EDIS, DPD, PPL, TEN Expres, Toptrans apod. Zboží nezasílejte vlakovou přepravní službou ani poštou na dobírku - nebude přijato! Dodavatel nemůže zajišťovat dopravu z vlakového skladu do místa opravy, ověřovat a přebírat dobírkové zásilky.

Dopravné v rámci reklamace jde k tíži kupujícího, nebylo-li dohodnuto jinak. Dodavatel na vyžádání zajistí svoz zboží z místa určeného kupujícím do sídla firmy za předem dohodnuté ceny.
Zboží určené k reklamaci bude přijato k reklamačnímu řízení:
• 1. v původním obalu; musí být zbaveno všech nepůvodních nálepek atd.
• 2. s přiloženou kopií dodacího listu nebo faktury a záručním listem
• 3. s kompletní technickou dokumentací a příslušenstvím
• 4. s písemným popisem závady (ve 2 kopiích)
• 5. s kontaktní (dodací) adresou
• 6. adresa se nemusí se vždy shodovat s původní fakturační adresou na přiloženém dokladu
• 7. s telefonem a soupisem reklamovaného zboží.

V případě, že zboží nebude dodáno do reklamace s výše uvedenými náležitostmi, vystavuje se kupující nebezpečí prodloužení reklamačního řízení. U oprávněných reklamací bude opravené nebo vyměněné zboží vráceno kupujícímu v nejkratším možném termínu. Pokud bude zjištěno, že reklamace je neoprávněná, hradí náklady spojené s vyřízením reklamace kupující.

Reklamaci zjevně mechanicky poškozeného výrobku při dopravě od dodavatele ke kupujícímu je nutno uplatnit bez prodlení v den obdržení zboží (výjimečně následující pracovní den). Stejným způsobem je nutno reklamovat neúplnost či nekompletnost reklamovaného zboží. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí být brán zřetel. O oprávněnosti reklamace a způsobu odstranění závady rozhoduje dodavatel na základě dodaných podkladů a materiálů. Další nároky včetně náhrady následně vzniklých škod jsou vyloučeny.

ZÁRUKA

U položky zboží je v záručním listě (na faktuře) uvedena doba trvaní záruky, není-li uvedena, jedná se zpravidla o 24 měsíců nebo záruku inzerovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců (vyjma spotřebního zboží a software). Záruční lhůta začíná běžet dnem předání zboží objednateli. V případě výměny zboží v záruce se záruka neprodlužuje, je-li zbývající záruka na zboží delší než 6 měsíců.

Záruka se nevztahuje zejména na závady způsobenými:
• 1. neoprávněným zásahem (porušení ochranných pečetí, plomb nebo nálepek)
• 2. opravou nebo údržbou speciálních zařízení osobami, které k tomu výrobce, dovozce či dodavatel nepověřil
• 3. v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům, nevhodným skladováním, špatnou nebo neodbornou obsluhou atd.
• 4. nedodržením pokynu stanovených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci ke zboží
• 5. provozem zařízení v prostředí s nadměrnou prašností, teplotou nebo vlhkostí vzduchu, není-li k tomu výrobek určen a uzpůsoben
• 6. zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN (špatné uzemnění, napětí a podpětí, výkyvy napětí v síti atd.)
• 7. živelnými pohromami. Porušení nebo odstranění garančních nálepek na zboží může mít za následek ukončení záruční doby a záručního servisu.

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti 1. 1. 2013 a nahrazují veškerá předchozí ustanovení, zvyklosti prodeje a vyřizování reklamací.
Dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.