Cena a platební podmínky

Ceny objednaného zboží se řídí dle aktuálně platných ceníků; rozhoduje datum doručení objednávky. Ceníky dodávaného zboží jsou vydávány každoročně k 1. lednu a následně vždy po úpravě cen v celém průběhu kalendářního roku. V aktualizované formě je možno si je vyžádat na balfit@seznam.cz. Vydáním nového ceníku se automaticky ruší platnost ceníku předcházejícího. Prodávající si vyhrazuje právo na výjimečnou úpravu cen i v průběhu roku. Ceny jsou smluvní; jsou sjednány na základě nabídky dodavatele či individuální dohodou. Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. V případě náhlého zvýšení ceny prodávjící kontaktuje kupujícího a zvýšenou cenu s ním projedná. Kupující nemá povinnost ke koupi za zvýšenou cenu přistoupit a může dohodou odstoupit od objednávky. V cenách nejsou započítány manipulační poplatky (rehab. pomůcky), popř. náklady na dopravu (vany, přístroje). S ceny za dopravu (pokud se nejedná o zaslání na dobírku) je kupující seznámen před podepsáním závazné objednávky. Dodavatel umožní kupujícímu provést způsob úhrady:

1. hotovostní úhradou při převzetí zboží (dobírka). Na místě převzetí dopravce inkasuje hotovost od kupujícího a vystaví doklad o převzetí hotovosti; faktura je zpravidla obsahem zásilky.

2. úhrada zálohou - kupující na základě zálohové (proforma) faktury uhradí předem částku 1) převodem (bezhotovostně) ze svého účtu na dodavatelův účet v bance, případně 2)hotovostním vkladem v bance (nemá-li vlastní účet) nebo může využít 3)poštovní složenky na libovolné poště (v případě špatné dostupnosti banky) typu C či D (D - telegrafické expresní doručení peněz, obvykle tentýž den); zboží je expedováno kupujícímu nejdříve během následujícího týdne po připsání částky na účet nebo po doručení dokladu o platbě (resp. dle jiného ujednání s dodavatelem).

3. úhrada s 50 % zálohou pouze při nákupu zboží převyšující částku 20.000,-Kč. Kupující na základě zálohové (proforma) faktury uhradí předem 50% z celkové částky převodem (bezhotovostně) ze svého účtu na dodavatelův účet v bance, případně 2) hotovostním vkladem v bance (nemá-li vlastní účet) nebo může využít 3)poštovní složenky na libovolné poště (v případě špatné dostupnosti banky) typu C či D (D - telegrafické expresní doručení peněz, obvykle tentýž den). Zbylých 50 % uhradí zákazník 7 dnů po převzetí převodem (bezhotovostně) .

4. faktura se splatností - vybraným zákazníkům (smluvním partnerům) nebo státním organizacím (se státní účastí) je umožněna platba na fakturu po dodání zboží s dohodnutou dobou splatnosti (zpravidla 7 až 14 dní, výjimečně delší).

5. osobní odběr s platbou v hotovosti v sídle/skladu výrobce či dovozce. Informujte se prosím předem, zboží je nutno i v tomto případě závazně objednat (poštou, e-mailem), příp. rezervovat (telefonicky). V případě prodlení splatnosti faktury (ev. jiného dokladu, došlo-li k převzetí zboží odběratelem) za dodané zboží dle objednávky se kupující zavazuje uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení, není-li v konkrétní smlouvě či dokladu stanoveno jinak. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradí úplnou pořizovací cenu v době splatnosti faktury. V takovém případě není dotčen nárok dodavatele na smluvní pokutu.

V případě prodlení splatnosti faktury (ev. jiného dokladu, došlo-li k převzetí zboží odběratelem) za dodané zboží dle objednávky se kupující zavazuje uhradit dodavateli smluvní pokuta ve výši 0,05 % za každý den prodlení, není-li v konkrétní smlouvě či dokladu stanoveno jinak. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradí úplnou pořizovací cenu v době splatnosti faktury. V takovém případě není dotčen nárok dodavatele na smluvní pokutu. V případě neodebrání zboží kupujícím do 15 dnů od splatnosti vystaveného dokladu nebo expedice zboží má dodavatel nárok fakturovat smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny neodebrané objednávky, nedohodne-li se s kupujícím jinak. Tímto není dotčen nárok dodavatele na náhradu způsobené škody.